top of page
Applikáció Adatkezelési Tájékoztatója

1. Adatkezelő személye:

Neve: Oxygen Investment Group Kft.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Rosenbach u. 34..

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-184703

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Hajagos János Péter önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezető

Adatvédelmi tisztviselő: Hajagos János Péter

Email cím: info@ichange.hu

Telefonszám: +36-20-376-4920

Honlap: https://www.ichange.hu/

Adószám: 25434075-2-13

Pénzváltási tevékenység engedélyének száma: H-EN-I-7-2021 (Adatkezelő)

Alkalmazás platform és adatbázis szolgáltató, mint adatfeldolgozó neve, címe és elérhetősége:

 • Amazon Web Services EMEA SARL, ("AWS Europe") – https://aws.amazon.com/ (EU-n belüli adatközponti szolgáltatások)

2. Tájékoztató tartalma és célja, vonatkozó jogszabályok, adatvédelmi hatóság

A jelen adatkezelési tájékoztató (Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy az Adatkezelő az általa üzemeltetett iChange Valuta Android és iOS alapú okostelefonos applikáció (a továbbiakban Applikáció) felhasználóinak (Felhasználó vagy Ön) személyes adatait hogyan és mire gyűjti, használja fel és hogyan védi.

Az Adatkezelési Tájékoztató meghatározza:

 • az adatkezelő személyét

 • az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét,

 • az adatkezelés módját (ide értve a harmadik személyeknek történő adattovábbítást és átadást is),

 • az adatkezelés célját,

 • az adatkezelés idejét, továbbá

 • az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeit és

 • a Felhasználói jogérvényesítés módjait.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) rendelkezései szerint végzi, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400) tájékoztatóit és a magyar bírósági gyakorlatot is.

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységére vonatkozó jogszabályok:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

 • Infotörvény;

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker törvény”);

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról („Hpt.”); 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a pénzváltási tevékenységről („Pénzváltási rendelet”).

Amikor Ön úgy dönt, hogy elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, akkor hozzájárul az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezeléséhez.

3. Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Tájékoztatót az Adatkezelő a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább tizenöt (15) napig a Weboldalon közzéteszi.

4. Felhasználók köre, kiskorú felhasználók

Regisztrált Felhasználó: Az Applikáció letöltése és használata során Ön egy alkalommal, egyféle módon és státusszal regisztrálhat (Regisztráció). A Regisztráció során megadott személyes adatai (email cím és telefonszám) alapján Ön, mint Regisztrált Felhasználó igénybe veheti az Adatkezelő által az Általános Felhasználási Feltételek (Általános Felhasználási Feltételek) szerint nyújtott szolgáltatásokat (Szolgáltatások).

Speciális szabályok: Ön akkor lehet érvényesen Felhasználó és tudja igénybe venni a Szolgáltatásokat, ha az Applikáció használata előtt regisztrál. A Regisztráció során Ön elolvashatja az Általános Felhasználási Feltételeket és a jelen Adatkezelési tájékoztatót, majd ezek elfogadása után egy sms-t, vagy email-t kap, amely tartalmazza a regisztráció befejezéséhez szükséges Ellenőrző kódot.

Az Ellenőrző kód Applikációba történő beírásával Ön

 • hozzájárul ahhoz, hogy a Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje az Ön személyes adatait, illetve

 • magára nézve kötelezőnek fogadja el az Általános Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.

Kiskorú felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezések (Amennyiben Ön 18. életévét még nem töltötte be, vagy cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll):

A Szolgáltatásokat csak 18 éven felüli és cselekvőképes és nagykorú személyek használhatják. Ön a Regisztrációval kijelenti, hogy megfelel ezen feltételeknek. Amennyiben Ön nem felel meg ezen feltételeknek, kérjük, hogy ne Regisztráljon, hisz nem fogja tudni igénybe venniaz adatkezelő pénzváltói szolgáltatásait!

5. Adatkezelési nyilatkozat, nyelv

Amennyiben Ön Regisztrál az Applikációban és igénybe veszi a Szolgáltatásokat, ezzel megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá önkéntesen, hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében, meghatározott ideig és módon kezelje. A Felhasználó a jogszabályon alapuló adatkezelést a Regisztrációval és jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi.

Ön a Regisztrációval továbbá kijelenti, hogy a Regisztráció során Ön által megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személy személyhez fűződő és személyiségi jogait nem sértik.

Amikor Ön úgy dönt, hogy elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Szolgáltatások igénybevétele során megadott elérhetőségein keresztül kapcsolatot tartson Önnel a Szolgáltatások teljesítése céljából.

Amennyiben Ön nem ért egyet a fentiekkel, ne írja be az Ellenőrző kódot az Applikációba és ne használja az Applikációt!

6. Adatkezelési célok

Az Adatkezelő a következő célokból kezeli az Ön személyes adatait:

 • azért, hogy az Applikáción keresztül megrendelt pénzváltásra vonatkozó Szolgáltatásokat Ön igénybe tudja venni, az Adatkezelő pedig azokat teljesíteni tudja Önnek és szükség esetén kapcsolatba tudjon lépni Önnel,

 • az anonimizált személyes adatokat statisztikai célokra.

7. Kezelt személyes adatok köre

Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő a következő forrásokból juthat hozzá:

 • a regisztráció során Ön önkéntesen ad meg személyes adatokat.

Az Ön által önkéntesen megadott adatok bekerülnek az Adatkezelő adatbázisaiba a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban.

  a. Felhasználó azonosítása érdekében kezelt személyes adatok

 • az Ön e-mail címe és jelszava

 • panaszkezelésnél:

  • az Ön e-mail címe

  • az Ön telefonszáma

  b. Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok

 • az Ön mobil készüléke és az operációs rendszer típusa;

Pontosan mit, mikor és milyen célra kérünk el, gyűjtünk és használunk

Regisztráció: Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz és az Ön applikációba történő belépéséhez szükséges személyes adatokat (e-mail cím, jelszó, telefonszám) rögzítjük.

Szolgáltatásokkal kapcsolatos értesítések, információk: Amennyiben az Applikáció szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk, emlékeztetőt küldenünk, vagy adatfrissítést kérnünk Öntől, akkor e-mail értesítést küldünk Önnek a regisztrációnál megadott email címére. Erről a rendszerüzeneti "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, csak a Regisztráció törlésével. Ha Ön kér e-mailben a szolgáltatásokkal kapcsolatos információt tőlünk, akkor is e-mail üzenetben küldjük a választ.

Megrendeléshez kezelt adatok: A pénzváltási Szolgáltatások megrendelése az Applikációban történik. Ehhez az Ön telefonszámát, email címét és az Adatkezelő Önnek szóló egyedi ajánlatát és annak esetleges elfogadását kezeli az Adatkezelő. A megrendelés visszaigazolása az Applikációban történik. A visszaigazolt megrendeléseket az Applikáció „Előrendelések” menüpontjában tekintheti meg. A megrendeléshez kezelt adatok ahhoz szükségesek, hogy a pénzváltási Szolgáltatást Önnek nyújtani tudja az Adatkezelő.

Panaszkezeléshez az Ön telefonszámát és email cím adatait kezeljük annak érdekében, hogy az esetleges panaszait kivizsgáljuk és megoldjuk.

Felhasználó kötelezettségei a megadott személyes és egyéb adatokkal kapcsolatban:

Ön egyedül felelős az Ön által az Adatkezelőnek továbbított személyes és egyéb adatokért, akár sajátjai, akár harmadik személy adatai, és azok továbbításáért.

8. Adatkezelés jogalapja és módja

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait egyrészt az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdése és a DM törvény 5 § (1) a) pontja alapján, a jelen Adatkezelési Tájékoztató 9. pontjában meghatározott időtartamig, és a fenti 6. pontban meghatározott adatkezelési célok érdekében. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelési célnak megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapjához kérjük, olvassa el az alábbi 10. pontot is a nem hozzájáruláson alapuló adatkezelésekről.

9. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás alapján kezelt adatoknál Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a Regisztráció törlésétől) számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, vagy harmadik személynek Önnel vagy az Önnek, mint Felhasználónak a tevékenysége miatt az Adatkezelővel szemben polgári jogi igénye.  

Panaszkezelés: attól függően, hogy személyesen, telefonon vagy emailben történik az applikáció használatával kapcsolatos panaszkezelés: a jegyzőkönyveket vagy egyéb iratokat, vagy az emailes panaszkezelés anyagait az adatok rögzítésétől számított 5 évig kezeli az Adatkezelő.

10. Jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekből fakadó adatkezelés

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és az Infotörvény 6 § (5) rendelkezéseinek megfelelően, az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján felvett adatokat

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (ilyen lehet például amikor az Adatkezelő valamely jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges adatkezelés), vagy

 • az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (érdekmérlegelés alapján, vagyis, ha ezen jogos érdek érvényesítése az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogának korlátozásával arányban áll)

további külön Felhasználói hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. A jelen szakasz vonatkozik az Adatfeldolgozóinkra is, akiket név szerint jelen Adatkezelési Tájékoztató 12. pontjában találhat meg.

11. Adatbiztonság

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és az Infotörvény 7 §-a értelmében az Adatkezelő minden elvárható intézkedést megtesz és eljárási szabályt kialakít az adatok biztonsága és az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatása érdekében.

Ilyenek többek között, de nem kizárólagosan (i) biztonságos technikai környezetben tároljuk a Felhasználó adatait, azokat a nyilvánosság számára nem tesszük elérhetővé (ii) a Felhasználók adataihoz csak azonosítás után férhet hozzá a jelen pontban alább megjelölt személyek az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó részéről csak a dedikált munkatársak, (iii) SSL titkosítást használunk az adatok kezeléséhez és (iv) azonosítjuk belső felhasználóinkat, mielőtt hozzáférhetnének tárolt adataikhoz.

Az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz az Adatkezelő szervezetén belül a következő beosztású személyek férhetnek hozzá: adminisztrátor, informatikus, felelős vezető.

12. Adattovábbítás

Az Ön személyes adatait harmadik személyeknek csak

 • az Ön jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint

 • az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági, ügyészségi vagy bírósági megkeresések alapján továbbítjuk, illetve a különböző adatkezeléseket csak ebben az esetben kapcsoljuk össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Jelen rendelkezések vonatkoznak az adatfeldolgozóinkra is.

Adatátadás adatfeldolgozóknak: Az Adatkezelő által kezelt adatok az Adatkezelő megbízása alapján a tárhely és informatikai szolgáltatást végző cégek részére kerülnek átadásra. A személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

A jelenlegi adatfeldolgozók neve és elérhetősége:

 • Amazon Web Services EMEA SARL, ("AWS Europe") – https://aws.amazon.com/ (EU-n belüli adatközponti szolgáltatások)

Ön a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban kezelt adatait az Adatkezelő átadja a fent megjelölt adatfeldolgozóknak a fent megjelölt célokból. Amennyiben nem kíván hozzájárulni adatainak a fenti adatkezelőknek vagy azok egyikének történő átadásához, érjük, ne Regisztráljon és ne vegye igénybe a Szolgáltatásokat.

13. Felhasználó jogai, jogérvényesítési lehetőségek

Ön a személyes adatok kezelésével összefüggésben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és az Infotörvény 14. §-a alapján Önt megillető és az alábbiakban részletezett jogokat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában szereplő elérhetőségekre megküldött értesítés/kérelem útján gyakorolhatja.

  a. Tájékoztatás

Ön a következőkről kérhet tájékoztatást az Adatkezelőtől:

 • személyes adatai kezeléséről

 • a kezelt adatok köréről

 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról

 • az adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről

 • az Ön hozzájárulása alapján felvett adatoknak jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekből fakadó adatkezelés miatt az Ön hozzájárulásának megszűnte utáni vagy hozzájárulás nélküli kezeléséről, és az ilyen adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

 • kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, továbbá

 • az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelemre 1 hónapon belül ad választ az Adatkezelő. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez kötheti. A tájékoztatás a fenti 9. pontban meghatározott adatkezelési időtartamon belül lehetséges mindaddig amíg az adatait az adatkezelő bármilyen jogalapon kezeli.

  b. Törlés, helyesbítés

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt Ön kéri  és nincs olyan más jogalap/jogos érdek, ami a további őrzést megalapozza. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában-, vagy jogszabályi-, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel vagy az Önnel kötött és még hatályos szerződés teljesítésére tekintettel a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, a soron kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti az adat teljes körű elérhetetlenné tételét, a továbbiakban azonban az adat csak a törlést kizáró célra használható fel.

Ön saját személyes adatainak törlési (vagy ha az adatok helytelenek, akkor helyesbítési) igényének beérkezésétől számított 1 hónapon belül az Adatkezelő törli az adatokat. A törlés minden esetben költségmentes. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintetteket értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem sérti.

  c. Zárolás

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

14. Tiltakozási jog és jogorvoslati jogok

  a. Tiltakozási jog

Ön, vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhez került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el;

 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 1 hónap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat törli. Az Adatkezelő a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben Ön az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen - a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül – bírósághoz fordulhat.

  b. Jogérvényesítés

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az Infotörvény, valamint a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) alapján lehetségesek. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 2. pontjában megjelölt adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Bírósághoz fordulás esetén a perre az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

15. Adatkezelőnél kijelölt adatvédelemért felelős személy, panaszkezelés

Amennyiben Önnek segítségre van szüksége az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint jogainak biztosításában, forduljon az Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős, kijelölt személyhez az info@ichange.hu email címen. Személyes panaszkezelés az Adatkezelő központi pénzváltó irodájában a 1085 Budapest, József körút 69. szám alatt lehetséges.

16. Hatályos jog, egyéb rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendők az adatkezelések megértéséhez.

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az info@ichange.hu e-mail címre.

bottom of page