top of page
Általános Felhasználási Feltételek

1. Üzemeltetői adatok:

    - Cégnév: Oxygen Investment Group Kft.

    - székhely: 2051 Biatorbágy, Rosenbach u. 34.

    - adószám: 25434075-2-13

    - cégjegyzékszám: 01-09-184703

    - elérhetőség: info@ichange.hu

    - pénzváltási tevékenység engedélyének száma: H-EN-I-7/2021

    - nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága (továbbiakban a Pénzváltó)

2. Az általános felhasználási feltételek hatálya:

Személyi hatály: az Oxygen Investment Group Kft., mint pénzváltó (a továbbiakban: Pénzváltó) és az Ügyfél, mint a pénzváltási szolgáltatást igénybe vevő személy között.

Időbeli hatály: a meghirdetésétől a hatályon kívül helyezéséig vagy módosításig áll fenn.

3. A biztosított szolgáltatás:

A Pénzváltó, pénzváltással üzletszerűen foglalkozó vállalkozás.

Jelen Általános Felhasználási Feltételek az Ügyfél által a Pénzváltótól az iChange Valuta mobil applikáción megrendelt pénzváltás szabályait tartalmazzák, amikor az Ügyfél a pénzváltás ellenértékét készpénzzel egyenlíti ki.

A jelen Általános Felhasználási Feltételek Ügyfél általi elfogadása előfeltétele annak, hogy az Ügyfél a Pénzváltó által biztosított Applikáción keresztüli pénzváltási lehetőséget igénybe vegye.

Az Általános Felhasználási Feltételek elfogadását az Ügyfél az Applikáció regisztrációs lépései során kapott Ellenőrző kód applikációban történő rögzítésével közli.

4. Árfolyamok:

A Pénzváltó az Applikációban rendszeresen frissített Árfolyamjegyzékben (a továbbiakban: Árfolyamjegyzék) meghatározott pénznemekre köt vételi vagy eladási ügyleteket forint, illetve külföldi fizetőeszköz ellenében egyedi árfolyamok alapján. A vételi és eladási ügyletek során szükség esetén a kerekítés 4 tizedesjegy pontossággal a megfelelő matematikai szabályok szerint történik.

5. Regisztráció:

Az Applikációban megrendelés rögzítése kizárólag előzetes regisztráció után lehetséges.

Az Applikációban az Ügyfél egy alkalommal, egyféle módon regisztrálhat („Regisztráció”).

A megadott adatok valódiságáért kizárólag az Ügyfél felelős.

Az Ügyfél a jelen szerződés elfogadásával igazolja, hogy a Regisztráció során megadott személyes adatai érvényesek, a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetők, illetve más személyiségi jogait nem sértik (pl. nem végez Regisztrációt vagy nem használja a weboldalt és a Szolgáltatást engedély nélkül más személy nevében). Vállalja, hogy a Regisztráció során választott jelszó titokban tartásáért és a jelszó használatával végzett bármely tevékenységért teljes körűen felel és haladéktalanul értesíti a Pénzváltót a jelszóval és a megadott email címével kapcsolatos minden jogosulatlan tevékenységről az info@ichange.hu címre küldött email-el. Az Ügyfél egyben kijelenti, hogy a Szolgáltatás használata során nem végez jogellenes, Szerződésellenes vagy jogosulatlan tevékenységet (ideértve a nemkívánatos elektronikus kommunikációt és a Szolgáltatás számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolást vagy ennek kísérletét, működésének akadályozását is) és minden, a Felhasználói magatartásra és tevékenységre vonatkozó szabályt betart. Kijelenti továbbá, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználó zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, emberi, személyiségi vagy egyéb jogainak megsértésére vagy politikai tevékenységre. Tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg minden, a Szolgáltatás használatához kért adatot vagy bizonyos alkalmazásokat letilt, úgy lehetséges, hogy a Szolgáltatás nem, vagy csak korlátozott mértékben áll a rendelkezésére.

Az Ügyfél a regisztrációval VÁLLALJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE KAPCSÁN AZ AZ ÜGYFÉL MINT FELHASZNÁLÓ ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN (IDE ÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A JELEN PONTBAN FOGLALT NYILATKOZATOK ÉS A SZERZŐDÉS SZERINT KÖTELEZETTSÉGEK BE NEM TARTÁSÁT IS) A PÉNZVÁLTÓNAK OKOZOTT MINDEN KÁRT TELJES MÉRTÉKBEN MEGTÉRÍT ÉS HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ TELJES MÉRTÉKBEN HELYTÁLL A Pénzváltó HELYETT A FELHASZNÁLÓI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK MIATT, ILLETVE AZ AZ ÜGYFÉL ÁLTAL MEGADOTT, ELHELYEZETT ADATOKKAL, TARTALMAKKAL KAPCSOLATBAN IS, IDŐBELI KORLÁT NÉLKÜL. A TELJES KÁRTÉRÍTÉS A KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÁROK, AZ ELMARADT HASZON ÉS AZ ELJÁRÁSI ÉS ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉT IS JELENTI. AZ ÜGYFÉL KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY AZ AZ ÜGYFÉL HELYTÁLLÁSÁT NEM CSÖKKENTI A SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJÁBAN ELŐRE NEM LÁTHATÓ KÖRÜLMÉNYEKRE VALÓ HIVATKOZÁSA EZEN ESETEKBEN, ILLETVE, HOGY HA AZ ÜGYFÉLTŐL NEM VOLT ELVÁRHATÓ A KÖRÜLMÉNY ELKERÜLÉSE, VAGY A KÁR ELHÁRÍTÁSA. A jelen szakasz nem érinti azokat a jogokat, amelyeket a fogyasztók nem változtathatnak meg, vagy melyekről nem mondhatnak le szerződésben.

Az Ügyfél a Regisztrációval kijelenti, hogy elmúlt 18 éves. Az Applikációt és a szolgáltatásokat csak 18 éven felüli és cselekvőképes és nagykorú személyek használhatják.

A regisztráció során fontos az adatok pontos megadása. Adatait a regisztráció előtt („Regisztráció” gomb megnyomása előtt) a helyes adatok újra megadásával tudja javítani.

Az adatkezelés tekintetében kérjük, olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót!

A regisztráció feltétele a jelen Általános Felhasználási Feltételeknek és az Adatkezelési Tájékoztatónak az elolvasása és az applikáció regisztrációs oldalán található „Elolvastam és elfogadom az Általános Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Nyilatkozatot” feliratú jelölőnégyzet bejelölésével kifejezett elfogadása. Enélkül a regisztrációs folyamat nem folytatható.

Az adatok ellenőrzése a pénzváltó irodában személyes ellenőrzés keretében történik, amelyhez szükséges:

    - Egy darab fényképes, személyazonosításra alkalmas igazolvány, és lakcímkártya.

    - Cégek esetén 1db egy hónapnál nem régebbi cégkivonat, és egy aláírási címpéldány. Ha nem aláírásra jogosult személy vált, akkor egy rá vonatkozó, magánokiratba foglalt meghatalmazás a cégjegyzésre jogosult személy által aláírva.

A szerződéskötés nyelve: magyar. A regisztrációra vonatkozószerződés írásban megkötöttnek minősül. Az Ügyfél a jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik, hogy a magyar nyelvet érti és ismeri, annak használatában nincs korlátozva.

A jelen szerződést a Pénzváltó nem iktatja, az utólag nem lesz hozzáférhető. Kérjük, hogy a Regisztráció visszaigazolásánál az Ügyfélnek megküldött felhasználási példányt vagy mentse le, vagy nyomtassa ki.

6. Megrendelés:

A regisztráció (illetve a korábban már regisztrált Ügyfél bejelentkezése) után lehetséges a pénzváltás megrendelése. A megrendelés kizárólag az Applikációban történik, kizárólag az Applikáció által az Ügyfélnek kínált árfolyamok alapján legfeljebb 4,5M Ft értékhatárig. A megrendelés kizárólag a megrendelés napján, a megrendelés során kiválasztott üzlet nyitvatartási ideje alatt érvényes, ezt követően érvényét veszti. Az Ügyfél az Applikációban valuta eladásra vagy vételre rögzíthet megrendelést nyitvatartási időben. Nyitvatartási időn kívül nem hozható létre megrendelés. Az Eladás vagy Vétel ügylet kezdeményezését követően a beírt összegre vetítve az Applikáció kiszámítja a rögzítés pillanatában érvényes árfolyamnak megfelelő ellenértéket, valamint megjeleníti az ügylethez kapcsolódó összes egyéb költséget is tételesen (tranzakciós díj és kényelmi díj). Amennyiben az Ügyfél megfelelőnek találja az ügylet kondícióit, ki kell választania az ügylet lebonyolításához szükséges pénzváltó üzletet és az preferált idősávot. Az Ügyfél valuta eladása esetén az „Eladás”, valuta vétele esetén a „Vétel” feliratú gomb megnyomásával kifejezetten elfogadja az Applikáció által összeállított ajánlatot és rögzíti megrendelését a rendszerben. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelés csak és kizárólag az ügylet fizikai lebonyolításának pillanatában rendelkezésre álló valuta- és forintkészlet erejéig teljesíthető. Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a megrendelés - tekintettel a folyamatos árfolyammozgásokra - nagyon rövid időintervallumban kell, hogy történjen. Ha az Ügyfél nem fogadja el rögtön, ugyanazon megrendelési folyamat keretében a neki kínált ajánlatot a „Vétel” vagy „Eladás” gomb megnyomásával, akkor az ajánlat érvényét veszti, a Pénzváltó nincs hozzá kötve a továbbiakban, és a megrendelés nem jön létre.

A Pénzváltó a megrendeléshez az Ügyfél Regisztrációnál megadott telefonszámát köteles és jogosult használni. Ügyfél felelőssége, hogy a Regisztrációnál megadott adatait ellenőrizze és frissítse. Pénzváltó javasolja, hogy minden megrendelés előtt ezt tegye meg az Ügyfél. Amennyiben a pénzváltás (pénzváltó irodában) nem jön létre a megrendelés napján a megrendelésben kiválasztott üzlet nyitvatartási ideje alatt, akkor az az Ügyfél érdekkörében felmerült oknak számít, és a megrendelés megszűnik.

Az Ügyfél határozza meg, hogy

    - milyen valutát,

    - milyen valutára,

    - milyen összegben

kíván váltani.

Valutaváltás (akár vétel, akár eladás) csak az Applikáció „Árfolyamok” lapján (Árfolyamjegyzék) feltüntetett valuták esetében lehetséges.

Előrendelést csak napon belülre lehet feladni legkorábban a kiválasztott üzlet nyitása előtt egy órával, de legkésőbb az üzlet zárása előtt egy órával. Az ezen időtartományon kívüli kötéseket a Pénzváltó nem dolgozza fel.

Arra is lehetőség van, hogy az Ügyfél több megrendelést adjon fel egy napon, azaz különféle valutákat váltson. A váltás minden esetben az Applikáció által kiajánlott és az Ügyfél által elfogadott kondíciókkal történik, függetlenül a tényleges váltás időpontjának árfolyamától.

A Pénzváltó fenntartja magának azt a jogot, hogy bármely Ügyfelet kizárjon a szolgáltatásból, ha az Ügyfél az elérhető szolgáltatásokat és az applikációt visszaélésszerűen, nem a rendeltetésének megfelelő célra használja.

A lekötött árfolyamtól eltérni nem lehet.

7. Ügyleti költségek

A tranzakció kezelési díjjal jár, melynek mértéke a Pénzváltó mindenkori, az irodáiban közzétett Hirdetményében rögzített. Az applikációban rögzített előrendelés minden költségét az applikáció megjeleníti és visszakereshető módon tárolja, a Pénzváltó ezen felül nem számít fel egyéb díjakat.

8. A pénzváltásra érvényes előírások:

Vételi ügylet: az Árfolyamjegyzéken feltüntetett valuták Pénzváltó általi megvásárlása forint ellenében.

Eladási ügylet: az Árfolyamjegyzéken feltüntetett valuták Pénzváltó általi eladása forint ellenében.

9. A váltás tényleges lebonyolítása:

Az előzőek szerint megrendelt és visszaigazolt váltás tényleges lebonyolítása (realizálása) a Pénzváltó azon irodájában lehetséges, amelyet az Ügyfél a megrendelés rögzítésekor kiválasztott.

A Pénzváltó csak készpénzt fogad el, csekket nem.

A váltás tényleges lebonyolításához szükséges a megrendelés QR kódjának, vagy egyedi azonosítójának bemutatása a valutapénztárosnak, az átváltani kívánt valuta, vagy forint bankjegyek átadása, valamint az Ügyfél személyes, a fenti 5. pont szerinti azonosítása.

10. Pénzátvételi feltételek:

Hiányos, csonka, szennyezett, vagy forgalomból kivont bankjegyeket és érméket a Pénzváltó nem vesz át. Amennyiben az Ügyfél ezeket nem tudja megfelelő bankjegyekkel, illetve érmékkel pótolni az ügylet Ügyfél hibájából bekövetkezett okból meghiúsultnak tekintendő.

300.000.- Ft-ot (háromszázezer forintot) elérő, illetve azt meghaladó összegű valuta vétele, eladása, esetén az Ügyfélnek a váltás tényleges lebonyolításakor a személyes adatait és a váltás lényeges körülményeit tartalmazó, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről szóló nyilatkozatot kell kitöltenie és aláírnia. Ennek megtagadása esetén az ügylet az Ügyfél hibájából bekövetkezett okból meghiúsultnak tekintendő. (Adott esetben a Pénzváltó fenntartja a jogot arra, hogy a fentebb írt nyilatkozatot a 300.000.- Ft-ot el nem érő valuta vétele, vagy eladása esetén is kérje.)

11. Eljárás hamis (vagy annak tűnő) fizetőeszközök esetén:

A Pénzváltó jegyzőkönyv kíséretében átveszi az Ügyféltől a hamis, hamisított, vagy hamisgyanús, illetve a Pénzváltó megítélése szerint ilyennek minősülő fizetőeszközöket. A jegyzőkönyv tartalmazza az átvett fizetőeszköz egyértelmű azonosíthatóságát szolgáló adatokat (pl. valutanem, sorozatszám). Az átvett, hamisnak ítélt fizetőeszközöket a Pénzváltó az illetékes rendőri szervhez, illetve a Magyar Nemzeti Bankhoz (a továbbiakban: MNB) továbbítja. A továbbiakban a Pénzváltó az MNB szakvéleménye alapján jár el. A vizsgálat idejére, valamint abban az esetben, ha megállapításra kerül, hogy a fizetőeszköz hamis, a Pénzváltó az Ügyfél számára semmiféle ellenértéket, kártérítést, vagy bármilyen jogcímen megállapítható egyéb kompenzációt (a kamatot is ideértve) nem nyújt.

12.  Kapcsolat, panaszkezelés

A Pénzváltó kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@ichange.hu

Központi pénzváltó iroda (1085 Budapest, József körút 69.)

Telefonszám: +36-30-376-4920

A Fogyasztónak minősülő Ügyfél a közte és a Pénzváltó közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyeik rendezésére bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a Pénzügyi Békéltető Testülethez (ügyfélszolgálatának címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; web: www.penzugyibekeltetotestulet.hu; telefon: 06-1-489-9700, 06-80-203-776) is fordulhatnak.

A jelen szerződéshez kapcsolódó megrendelésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez az alább megjelölt linken online vitarendezési platform is elérhető:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

13. Egyebek

A Pénzváltó részére a tárhelyet biztosító szolgáltató: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft. 2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.

Az Applikáció használatához szükséges technikai feltételekkel az Ügyfélnek kell rendelkeznie. Internet kapcsolat szükséges az Applikáció szolgáltatásainak igénybevételéhez, amelynél a minimum letöltési sebességre nincs korlát, azonban az alacsony sávszélesség korlátozhatja az Applikáció szolgáltatásainak sebességét. Az internet kapcsolat biztosítása az Ügyfél felelőssége, erre, illetve ennek tulajdonságaira a Pénzváltónak nincs ráhatása.

A Pénzváltónál jelenleg nincs magatartási kódex, irányelv hatályban a szolgáltatások és az Applikáció használatára. A magatartási irányelvek az Applikáció használata során azt a célt szolgálják, hogy a Pénzváltó a jogszabályi előírások betartatásán túl etikai és más magatartási normákat szabályozzon. Azonban a Pénzváltó fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy az Ügyfélre vonatkozó magatartási irányelveket határozzon meg, tegyen közzé, vagy változtasson meg a jelen szerződés módosítására vonatkozó szabályoknak megfelelően.

A jelen szerződés módosítása: A Pénzváltó fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződést az Ügyfél előzetes, tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A Pénzváltó a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább öt (5) nappal közzéteszi a módosított szerződést az Applikációban.  Az Ügyfélnek ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen és azt át tudja tekinteni, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és az Applikációt rendszeresen ellenőriznie kell. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltatást és az Applikációt azt követően is igénybe veszi, hogy a jelen Szerződés feltételei megváltoztak, a Pénzváltó úgy tekinti, hogy az Ügyfél elfogadta a Szerződés módosított változatát, kivéve, ha ennek ellenkezőjéről a Pénzváltót a Szerződésben megadott bármely elérhetőségén keresztül a módosítás hatályba lépése előtt tájékoztatta.

Felmondás: A jelen szerződés határozatlan időtartamban jön létre a felek között. A felek a jelen szerződést bármikor felmondhatják, a már folyamatban levő megrendeléseket a felmondás nem érinti.

A Pénzváltó azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést és törölheti vagy felfüggesztheti az Ügyfél Regisztrációját különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi esetekben:

  • ha az Ügyfél a jelen Szerződés (vagy a magatartási irányelvek, ha van ilyen) rendelkezéseit megszegi;

  • ha az Ügyfél magatartása erre alapos indokot ad, illetve más módon kárt okoz;

  • ha az Ügyfél az Applikációt, illetve a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használja;

  • ha az Ügyfél a hatályos jogszabályok vagy a felhasználási feltételek által szabályozott, a szellemi tulajdonra vonatkozó feltételeket megszegi, vagy azokat más módon megsérti;

  • ha a Pénzváltó az Applikációt megszünteti.

A Ügyfél azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést az applikáció eltávolításával.

Az Ügyfél SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA AZ APPLIKÁCIÓT ÉS A SZOLGÁLTATÁST.

A PÉNZVÁLTÓ KIZÁR MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGET AZ APPLIKÁCIÓBAN ÉS A WEBOLDALON MEGJELENŐ INFORMÁCIÓK, HIRDETÉSEK, AJÁNLATOK VAGY ANYAGOK HITELESSÉGÉÉRT, TARTALMÁÉRT, TELJESSÉGÉÉRT, JOGSZERŰSÉGÉÉRT, MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT, MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉÉRT VAGY RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁÉRT. A PÉNZVÁLTÓ KIZÁR TOVÁBBÁ MINDEN FELELŐSSÉGET AZ EGYES FELHASZNÁLÓ ÁLTAL TANÚSÍTOTT MAGATARTÁSÉRT.

A PÉNZVÁLTÓ NEM SZAVATOL AZ APPLIKÁCIÓ ÉS A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLHATÓSÁGÁÉRT, HIBAMENTESSÉGÉÉRT ÉS MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉÉRT, FELHASZNÁLÓI ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉSÉÉRT, A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL ŐRZÖTT VAGY ELKÜLDÖTT ADAT TÖRLŐDÉSÉÉRT, MEGRONGÁLÁSÁÉRT, SEM EZEK ÉS A MŰKÖDTETŐ SZERVER BIZTONSÁGÁÉRT ÉS A FELHASZNÁLÓ ESZKÖZEIBEN KELETKEZŐ KÁROKÉRT.

A PÉNZVÁLTÓ NEM ELLENŐRZI, ILLETVE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT AZ ESETLEGES KÖVETKEZMÉNYEKÉRT, AMELYEK ABBÓL KÖVETKEZNEK, HOGY AZ ÜGYFÉL SZEMÉLYES JOGA, LAKÓHELYE VAGY TARTÓZKODÁSI HELYE SZERINT HATÁLYOS ÉS ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK VAGY EGYÉB VALLÁSI, TÁRSADALMI ELŐÍRÁSOK TILALMAZZÁK VAGY KORLÁTOZZÁK AZ APPLIKÁCIÓ, A SZOLGÁLTATÁS, VAGY AZ AZOKHOZ HASONLÓ EGYÉB SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT.

AZ ÜGYFÉL JELEN SZERZŐDÉS ELFOGADÁSÁVAL VÁLLALJA, HOGY A PROFILJÁNAK JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ TÖRLÉSE ESETÉN A PÉNZVÁLTÓ NEM KÖTELES KÁRTÉRÍTÉS VAGY EGYÉB JOGCÍMEN AZ ÜGYFÉLNEK TELJESÍTENI.

A PÉNZVÁLTÓ KIZÁRJA FELELŐSSÉGÉT AZ ADATBEVITELI ÉS MEGJELENÍTÉSI HIBÁKÉRT.

Indokolás nélküli elállás/felmondás: A fogyasztónak minősülő Ügyfél nem gyakorolhatja indokolás nélküli elállási vagy felmondási jogát a pénzváltási szolgáltatás tekintetében arra alapozva, hogy a termék ára, illetve díja a pénzpiac Pénzváltó által nem befolyásolható, a megrendeléstől számított néhány órás határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

A Pénzváltó nem felelős és nem köteles díjat visszatéríteni az érdekkörén kívül álló okból kifolyólag előállt üzemszünet, elérhetetlenség vagy egyéb esetekben.

Ügyfél kifejezetten előzetesen beleegyezik, hogy az Applikációban nyújtott információ szolgáltatást (kizárólag az applikációban lehetséges regisztráció) megkezdje a Pénzváltó az Applikációba belépést követően és egyben nyilatkozik, hogy tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően felmondási jogát elveszíti.

Az Applikáció és a weboldal tartalma - ellenkező megjelölés hiányában - a Pénzváltó szellemi tulajdonát képezi. Az Ügyfél az Applikáció és a weboldal tartalmát (zene, szöveg, képek, egyéb tartalmak) kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatja, feltéve, hogy az anyago(ko)n semmilyen módosítást, változtatást nem végez, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törli vagy módosítja. Ellenkező kikötés hiányában az Applikáció és a weboldal tartalma nem többszörözhető, terjeszthető, adható elő nyilvánosan, vagy közvetíthető a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozható át vagy adható át kereskedelmi célból a Pénzváltó külön, előzetes, kifejezett, írásos beleegyezése nélkül. A Pénzváltó vagy szerző, illetve szellemi tulajdonnal rendelkező fenntartja az Applikációban és a weboldalon a rendelkezése alatt álló anyagok vonatkozásában a szűrés, keresés, böngészés vagy megtekintés során letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogát és szerzői jogait. A pénzváltó fenntartja magának a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy az Applikációt és a weboldalt saját döntése szerint szerkeszthesse, saját igényei szerint alakíthassa, arra tartalmat feltöltsön, vagy töröljön, változtassa, fejlessze.

A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2021. január 25.

Oxygen Investment Group Kft.

bottom of page